അൽ മുക്താദിർ കേരള ജെം & ജുവല്ലറി ഷോയുടേ ഭാഗമാവുകയാണ്